פרסומי מרכז הידע ופרויקט SHARE - ישראל

בחלק זה מוצגים כל הפרסומים האקדמיים המבוססים על נתוני מרכז הידע ופרסומים מבוססים על נתוני סקר SHARE - ישראל. הפרסומים מופיעים באנגלית ובעברית, כרישומים ביבליוגראפיים. לחיצה על הקישור (שם הפרסום) תוביל לעמוד הפרסום במאגר הביבליוגראפי. נכון לתחילת שנת 2019  התפרסמו מעל ל-180 מחקרים מבוססי נתוני המרכז ו-SHARE-ישראל.