אחדות, ל., ליטווין, ה., (עורכים) (2013). תמורות במחצית השנייה של החיים: ממצאים עדכניים מסקר האורך SHARE-ישראל על בני 50 ומעלה 2010-2005. ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

אחדות, ל., ליטווין, ה., (עורכים) (2013). מבוא – הגל השני של סקר SHARE ישראל: תכנים ומתודולוגיות, בתוך: תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 17-36.

אחדות, ל., טרויצקי, ר., טור-סיני, א., (2013). רמת חיים, עוני ואי שוויון בקרב בני 50 ומעלה בראייה רב ממדית, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 39-68.

אחדות, ל., טור-סיני, א., טרויצקי, ר., (2013). מעברים בין מצבי השתתפות בכוח העבודה ודפוסי פרישה: התפקיד של דמוגרפיה, בריאות, עושר ותפיסת איכות העבודה, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 69-103.

איילון, ל., (2013). שנת החיים האחרונה: ממצאים ראשוניים, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 303-316.

איילון, ל., מאיר, ע., (2013). מנבאים של ירידה קוגנטיבית בקרב ילידי הארץ, עולים מברית המועצות לשעבר וערבים ישראלים בני 50 ומעלה, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 219-238.

בן צבי, ג., ליטווין, ה., (2013). הלימות כלכלית נתפסת בקרב מבוגרים והגורמים המשפיעים עליה על פני זמן, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה. (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 107-127.

בן שמחון, מ., שנור, י., ברודסקי, ג., צבע, י., יוז, פ., (2013). קשרים חברתיים ושביעות רצון של בני חמישים ומעלה בישראל ובאירופה (סקר SHARE). בתוך: סקירת השירותים החברתיים 2012, ירושלים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 513-537

דויטש,י. סילבר,ז. (2013) הזדקנות, מוצרי בני קיימא, סדר הפחתה של הוצאות על בריאות, קיפוח, רגרסיה מסוג לו'גיט. המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות.


חלאילה, ר., (2013). תפיסת בריאות עצמית בקרב בני 50 ומעלה, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 197-217.

יקוביץ, א., (2013). שימוש בשירותים לטיפול בית בקרב שלוש קבוצות גיל של זקנים, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 139-259.

מאיר, ע., בן-צבי, ג., ליטווין, ה., (2013). אוריינות כלכלית לקראת פרישה, דוח מחקר, ירושלים: מרכז הידע
לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.

סוסקולני, ו., אוסלנדר, ג., סוסקולוני, א., (2013). משתנים מסבירים לשימוש בשירותי בריאות השן לאורך זמן בקרב קשישים בישראל, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 175-196.

ספלטר, ט., ברודסקי, ג., שנור, י., (2013). שיפור והידרדרות בתפקוד בקרב ישראלים בני 60 ומעלה, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 155-174.

קגיה, ש., חטאב, נ., (2013). פערי בריאות בין מזדקנים ערבים למזדקנים יהודים בישראל, בתוך: קרמניצר, מ., שוויון והאוכלוסייה הערבית, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' 1-41.

רול, ע., (2013). המאפיינים ההוריים המנבאים העברות כספיות לילדים, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 129-151.

שיוביץ-עזרא, ש., נחמיה, ר., (2013). בדידות לאורך זמן ומתאמיה בקרב מבוגרים בישראל, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 283-301.

שרירא, ע., (2013). השפעות ארוכות טווח של טראומה מצטברת: הקשר בין סוגים שונים של טראומה מצטברת, רווחה נפשית ומוגבלות תפקודית, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, עמ' 263-282.


Hank, K., Wagner, M. (2013). Parenthood, marital status and well-being in later life: Evidence from SHARE. Social Indicators Research 114(2):639-653

Hochman, O., Skopek, N. (2013). The impact of wealth on subjective well-being: A comparison of three welfare-state regimes. Research in Social Stratification and Mobility

Lewin-Epstein, N., Semyonov, M. (2013).Immigration and wealth inequality in old age: The case of Israel. Research in Social Stratification and Mobility

Litwin, H., Meir, A. (2013). Financial worry among older people: Who worries and why? Journal of Aging Studies 27(2):113-120

Osman., A., Walsemann, K. A. (2013). Ethnic disparities in disability among middle-aged and older Israeli adults: the role of socioeconomic disadvantage and traumatic life events. Journal of Aging and Health 25(3): 510-531

Semyonov, M., Lewin-Epstein, N. (2013). Ways to richness: Determination of household wealth in 16 countries. European Sociological Review

Semyonov, M., Lewin-Epstein, N. (2013). Where wealth matters more for health: The wealth–health gradient in 16 countries. Social Science and Medicine, 81: 10-17

Shrira, A. (2013).Greater age-related decline in markers of physical, mental and cognitive health among Israeli older adults exposed to lifetime cumulative adversity. Aging & Mental Health

Werner Wahl, H., JH Deeg, Dorly., Litwin, H.(2013). European ageing research in the social, behavioral and health areas: A multidimensional account. European Journal of Ageing, 10(4): 261