טנוס-ג'ניני, ע. (2012). הקשר בין מקורות משמעות החיים ושביעות הרצון מהחיים בקרב בני 50 ומעלה בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים.

מאיר, ע., רול, ע. (2012). הדאגות של הקשישים בישראל. דוח מחקר, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 
Jang, S. N., Avendano, M., Kawachi, I. (2012). Informal caregiving patterns in Korea and European countries: A cross-national comparison. Asian Nursing Research, 6(1): 19-26

Keinan, G., Shrira, A., Shmotkin, D. (2012). The association between cumulative adversity and mental health: considering dose and primary focus of adversity. Quality of LifeResearch 21(7

Kave, G., Shrira, A., Palgi, Y., Spalter, T., Ben-Ezra, M., Shmotkin, D. (2012). Formal education level versus self-rated literacy as predictors of cognitive aging. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences

Ladin, K. (2012). Decomposing differences in utilization of health services between depressed and non-depressed elders in Europe. European Journal of Ageing, 9: 51-64

Levin, J. (2012). Religion and Mental Health among Israeli Jews: Findings from the SHARE-Israel Study. Social Indicators Research,113(3): 769-784

Levin, J. (2012).Religion and physical health among older Israeli Jews: Findings from the SHARE-Israel study. Israel Medical Association Journal 14(10): 595-601

Shrira, A. (2012).The effect of lifetime cumulative adversity on change and chronicity in depressive symptoms and quality of life in older adults. International Psychogeriatrics 24 (12): 1988-1997

Shrira, A., Shmotkin, D., Litwin, H. (2012). Potentially traumatic events at different points in the life span and mental health: Findings from SHARE-Israel. American Journal of Orthopsychiatry 82 (2), 82(2): 251-259

Litwin, H., Shrira, A., Shmotkin, D. (2012).Self-reported functional status among the old-old: A comparison of two Israeli cohorts. Journal of Aging and Health