תמורות במחצית השנייה של החיים: ממצאים עדכניים מסקר האורך SHARE-ישראל על בני 50 ומעלה 2010-2005
ספר ערוך
עורך : לאה אחדות;הווארד ליטווין
ירושלים, ישראל

מוציא לאור: האוניברסיטה העברית, מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

ISBN: 9789659204304

2013

ספר ערוך

תכנים:
מבוא – הגל השני של סקר SHARE-ישראל: תכנים ומתודולוגיות
רמת חיים, עוני ואי שוויון בקרב בני 50 ומעלה בראייה רב ממדית
מעברים בין מצבי השתתפות בכוח עבודה ודפוסי פרישה: התפקיד של דמוגרפיה, בריאות, עושר ותפיסת איכות העבודה
הלימות כלכלית נתפסת בקרב מבוגרים והגורמים המשפיעים עליה על פני זמן
המאפיינים ההוריים המנבאים העברות כספיות לילדים
שיפור והידרדרות בתפקוד בקרב ישראלים בני 60 ומעלה
משתנים מסבירים לשימוש בשירותי בריאות השן לאורך זמן בקרב קשישים בישראל
תפיסת בריאות עצמית בקרב בני 50 ומעלה
מנבאים של ירידה קוגניטיבית בקרב ילידי הארץ, עולים מברית המועצות לשעבר וערבים ישראלים בני 50 ומעלה
שימוש בשירותים לסיוע בבית בקרב שלוש קבוצות גיל של זקנים
השפעות ארוכות טווח של טראומה מצטברת: הקשר בין סוגים שונים של טראומה מצטברת, רווחה נפשית ומוגבלות תפקודית
בדידות לאורך זמן ומתאמיה בקרב מבוגרים בישראל
שנת החיים האחרונה: ממצאים ראשוניים


חזרה לרשימה
#1290# | (ULI)
גישה מקוונת