Social networks and well-being: A comparison of older people in Mediterranean and non-Mediterranean countries
Journal Article
Author : Howard Litwin
Notes: מבוסס על נתוני סקר SHARE אירופה וישראל
Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 65B (5) 2010
Pages: 599-608

Journal Article

מחקר זה בדק האם הרשתות החברתיות של קשישים בחמש ארצות ים תיכוניות היו שונות באופן מהותי מאלו של מקביליהם בשבע ארצות אירופיות אחרות, והאם התוצאות של אותן רשתות חברתיות בכל זאת פעלו באופן דומה בכל הנוגע לנושא לרווחת הנבדקים. אוכלוסיית המחקר כלל בני 60 ומעלה שנדגמו לסקר SHARE (ראשי תיבות באנגלית של סקר בריאות, הזדקנות, וגמלאות באירופה). במחקר הושוו מבנה הרשתות והאינטראקציה, יחסי חליפין, מעורבות חברתית ואיכות היחסים בעיני הנבדקים. תוך התחשבות בנתוני רקע ובריאות, תופעות דיכאון, והרגשות של חוסר הכנסה מספקת. התוצאות מצביעות על הבדלים בין שני האזורים בכל אחד ממשתני הרשתות החברתיות, ללא תלות בהבדלי רקע ומצב בריאות. בנוסף, אותם משתנים באזורים השונים הביאו לתוצאות שונות בבחינת רגשות הרווחה. מהממצאים עולה כי רשתות חברתיות מתעצבות בהתאם למאפיינים כלל חברתיים. ולכן יש לבחון את הרשתות החברתיות של קשישים בתוך ההקשר האזורי הייחודי וביחס לערכים ונורמות חברתיות השוררות בחברות שונות.

© IGDC

ISSN: 1079-5014

Back to list
#2336# | (ULS)
גישה מקוונת