Social determinants of productivity among citizens aged 50 and older in Israel
Thesis
Author : Iaroslav YoussimSupervisor : Jona Schellekens;

Jerusalem, Israel

Notes: מבוסס על נתוני סקר SHARE-ישראל
Publisher: Hebrew University

2010

Thesis

נושא: האם הון שמקורו במשפחה קשור להיקף המעורבות הפרודוקטיבית בקרב בני 50 ומעלה בישראל; והאם הוא קשור באופן שונה לשלושה סוגי מעורבות פרודוקטיבית: השתתפות בכוח העבודה, מתן טיפול בלתי-פורמאלי וביצוע פעילויות פורמאליות ללא תשלום. רקע: מבחן זה מתבקש בעקבות התיאוריה של בורדייה, לפיה קיים קשר בין פעולה חברתית לבין הסביבה החברתית המקורית של שחקן. אולם, רק לעתים רחוקות המחקר הקיים בודק מעורבות אזרחים וותיקים במספר פעילויות פרודוקטיביות. בנוסף, המחקר מתרכז בעיקר בגורמים פסיכולוגיים של מעורבות זו, תוך התעלמות מהשפעת הריבוד החברתי. על כן, השתמשתי במודל שחוקר התנדבות כסוג של פעילות פרודוקטיבית. לפיו, בניגוד להסברים פסיכולוגיים, התנדבות מותנית בבעלות על שלושה סוגי הון: אנושי, חברתי ותרבותי. שיטת מחקר: הניתוח הנוכחי מבוסס על נתונים ישראליים מהגל ה-1 של סקר בריאות, הזדקנות ופרישה באירופה (SHARE). בוצעה עבודה מקיפה ליצירת משתנים מסבירים, כמו כן נעשה פירוש מחודש לבלוק המשתנים של ההון התרבותי במטרה לספק מידע על הסביבה החברתית המקורית של המשיבים. בדיקת ההשערות בוצעה בעזרת ניתוח רב-משתני. ראשית, הופעלו רגרסיות לוגיסטיות היררכיות לכל אחד משלושה סוגי הפעילויות הפרודוקטיביות שצוינו מעלה. שנית, הופעלה רגרסיה מולטינומינאלית עבור משתנה התוצאה העיקרי – מספר פעילויות פרודוקטיביות. ממצאים: רקע משפחתי גבוה יותר – מבחינת ירושת מגורים, מעמד תעסוקתי של ההורים, או ירושה/ציפיית ירושה של הון כלכלי – קשור קשר חיובי הן להשתתפות בשלושה תחומי הפעילויות והן למעורבות המשיב/ה במספר רב יותר של הפעילויות.

© IGDC

Back to list
#2686# | (ULI)
גישה מקוונת