Improvements and decline in the physical functioning of Israeli older adults
Journal Article
Author : Tal Spalter;Jenny Brodsky;Yitschak Shnoor
Notes: מבוסס על נתוני SHARE-ישראל
Gerontologist 54 (6) 2014
Pages: 919-929

Journal Article

תפקוד גופני תקין חיוני לעצמאותם של זקנים ביומיום, וליכולתם ליטול חלק בחיים חברתיים מספקים. אוכלוסייה מזדקנת הסובלת ממוגבלויות יכולה להשית מחיר כבד על מערכת הבריאות הציבורית, כמו גם על המערכת הבלתי-פורמאלית לטיפול בזקנים. נהוג לחשוב שתפקוד תמיד מידרדר עם השנים, אולם לאחרונה התגלה כי הידרדרות תפקודית יכולה גם להיעצר, ותפקוד יכול לעיתים אף להשתפר. פרט לגיל, גורמי הסיכון המקושרים לרמות תפקוד נמוכות כוללים: מין (נשים חשופות יותר מגברים); מחלות; מצב כלכלי ירוד; השכלה נמוכה; השתייכות לקבוצת מיעוט; תסמיני דיכאון; וירידה קוגניטיבית. מאידך, השתייכות לרשת חברתית, נטילת חלק בפעילות חברתית, וקבלת תמיכה, מספקים הגנה מפני הידרדרות תפקודית. מחקר זה בחן שינויים בתפקוד גופני לאורך 5 שנים בקרב שלוש קבוצות אוכלוסיה בישראל (יהודים, ערבים, ועולים מברית המועצות לשעבר). המחקר התחקה אחר משתנים חברתיים, בריאותיים, ודמוגרפיים שעשויים להשפיע על תפקוד. המחקר התבסס על 982 משתתפים מעל גיל 60 שנדגמו בגלים הראשון (2005) והשני (2010) של סקר SHARE-יראל. תפקוד גופני נמדד ביחס לארבעה היבטים: (1) קשיים בהתניידות ממקום למקום; (2) קשיים בביצוע תנועות; (3) קשיים בביצוע פעילויות יומיומיות (Activities of Daily Living, כגון לאכול, להתלבש, ולהתקלח); ו-(4) קשיים בפעילויות יומיומיות אינסטרומנטליות (כגון בישול, קניות, והתנהלות פיננסית). החוקרים התעניינו בשינוי בהיבטים אלה לאורך זמן, אשר חושב כהפרש בין המדדים מגל הדגימה ב-2005 לזה ב-2010. מניתוח הנתונים עולה כי שיעור וכיוון השינויים במדדי התפקוד אינם אחידים: ככלל, תיתכן ירידה במדד אחד של תפקוד ועלייה במדד אחר בשיעורים שונים של שינוי. ניתוחי רגרסיה מצאו שגיל מנבא הידרדרות תפקודית, אך רק בהיבטים מסוימים, ובפרט, פעילויות יומיומיות אינסטרומנטליות. ניתוחי רגרסיה לא מצאו קשר בין מין לירידה תפקודית. הכנסה נמוכה ניבאה הידרדרות, אם כי ככל הנראה בתיווכם של משתני בריאות. השתייכות לקבוצת מיעוט באוכלוסיה ניבאה גם היא ירידה תפקודית: יהודים ותיקים היו המצב טוב יותר מעולים מברית המועצות לשעבר וערבים. כמו כן, מספר מחלות בדגימה הראשונה, ועלייה במספר המחלות בין הדגימות, ניבאו הידרדרות תפקודית. לבסוף, נמצא שקבלת עזרה במטלות הבית מנבאת ירידה תפקודית. החוקרים מפרשים את הממצא כך שהעזרה שמקבלים הזקנים מייתרת את מאמציהם להסתדר בכוחות עצמם ובכך גורמת להם להיות תלותיים יותר. תהליך זה מוביל, כך על פי החוקרים, להידרדרות חדה יותר אצל זקנים אלה

© IGDC

מילות מפתח: שיקום; מוגבלים;

Key-terms: Rehabilitation; Disabled;

ISSN: 0016-9013

Back to list
#3559# | (ULS)
גישה מקוונת