Anxieties about aging and death and psychological distress: The protective role of emotional complexity
Journal Article
Author : Ehud Bodner;Amit Shrira;Yoav S Bergman;Sara Cohen-Fridel
Personality and Individual Differences 83 2015
Pages: 91-96

Journal Article

חרדת הזדקנות מתייחסת לאמונות ודאגות בקרב מבוגרים באשר להידרדרות במצבם הגופני והנפשי בעתיד. היא מלווה במצוקה נפשית הכוללת תסמיני דיכאון והפרעות גופניות. חרדת מוות מתייחסת לפחד מקץ החיים הקרב. היא מוגדרת כאימה הנובעת מהתוודעות האדם להיותו בן תמותה. מחקרים הראו שתודעת מוות מגבירה תסמיני חרדה ומלווה בתסמיני דיכאון ומצוקה נפשית. מורכבות רגשית מוגדרת (א) כיכולת להכיל רגשות מגוונים (חיוביים ושליליים) בעת ובעונה אחת ו-(ב) היכולת להבחין בין רגשות שונים ולבטאם בבהירות. נמצא שמורכבות רגשית מקושרת לנוירוטיות מופחתת, סתגלתנות, חוסן נפשי, וויסות רגשי משופר. לפיכך, המחקר יצא לבדוק האם מורכבות רגשית עשויה לשכך את המצוקה הנפשית המתעוררת עם חרדת הזדקנות ומוות. המחקר כלל 188 מבוגרים (גיל ממוצע 57, טווח 29-100). המשתתפים השיבו על שאלון כל יום למשך 14 ימים, אשר כלל פריטים בנושא חרדת הזקנות, חרדת מוות, ומצוקה נפשית (הכולל פריטים בנושא דיכאון, חרדה, והפרעות גופניות). כמו כן, בסוף כל יום המשתתפים דירגו את העוצמה בה חוו שורה של רגשות באמצעות שאלון Scale of Positive and Negative Experience. מורכבות רגשית חושבה בשני אופנים. ראשית, כמתאם בין רגשות חיוביים ושליליים ביום נתון (היקרות משותפת): מתאם שלילי מעיד על כך שכאשר רגש אחד עולה השני יורד, מתאם נמוך מעיד על אי-תלות, ומתאם חיובי על כך שכאשר רגש אחד עולה, השני עולה גם הוא. שנית, מורכבות רגשית חושבה כמספר מקבצי הרגשות המדווחים ביום ('מובחנות רגשית') (כפי שנתגלה בניתוח PCA). מספר רב של מקבצים מעיד על חוויה של רגשות מגוונים ביום. ניתוח רגרסיה גילה כי חרדת הזדקנות וחרדת מוות קשורות (בנפרד) למצוקה נפשית. אולם, בעוד שבקרב המשתתפים בעלי מורכבות רגשית נמוכה, הקשר בין חרדות הזדקנות ומוות לבין מצוקה נפשית התקיים, הרי בקרב בעלי מורכבות רגשית גבוהה, הקשר היה חלש בהרבה, עד לא קיים. הממצא נכון לשני מדדי מורכבות רגשית: הבחנה בין רגשות והיקרות משותפת. החוקרים מסיקים כי מורכבות רגשית גבוהה יכולה לשכך את ההשפעה השלילית של חרדות הזדקנות ומוות על מצוקה נפשית.

© IGDC

ISSN: 0191-8869

Back to list
#3649# | (ULS)
גישה מקוונת