Slipping into poverty: effects on mental and physical health
Edited Book Article
Author : Fabio Franzese
Notes: Based on SHARE and SHARE-Israel Data
Ageing in Europe - Supporting policies for an inclusive society 2015
Pages: 139-148

Edited Book Article

מחקר זה בודק את הקשר בין עוני למצב בריאותי באמצעות ניתוח נתוני חתך רוחב (cross-sectional) ונתוני אורך (longitudinal) ובאמצעות נתוני סקר- share אירופה גל שתיים, ארבע וחמש. מחקרים קודמים מצאו כי קיים קשר ישיר בין מצב הבריאות לרמה נמוכה של עושר והכנסה. קשר זה בולט יותר במחקרי חתך רוחב ובעל השפעה מצומצמת יותר אך עדיין קיימת במחקרי אורך. קיימים מספר הסברים בספרות המחקרית המסבירים את הקשר. אחד ההסברים הוא היכולת של בעלי הכנסה גבוהה לטפח אורח חיים בריא יותר (מזון ותנאי מחייה). מצד שני, ייתכן גם קשר הפוך לפיו אנשים בריאים הינם בעלי פוטנציאל השתכרות גבוה יותר לעומת אנשים בעלי מגבלות בריאותיות. הסבר נוסף טוען כי ייתכן וישנו קשר בלתי ישיר בין בריאות לרמת הכנסה, כאשר משתנים סוציו-אקונומיים, תרבותיים או ביולוגיים יכולים להשפיע הן על ההכנסה והן על הבריאות ויכולים לשמש כגורם מתווך כגון הזדמנויות קריירה המושפעות ממצב סוציו-אקונומי. חדשנות המחקר היא בניתוח נתוני אורך בסקר-share אירופה לצורך הערכת מידת השפעת העוני על הבריאות מתוך ההנחה כי ניתוח אורך (longitudinally) יחזק את ההסבר הסיבתי להשפעה שנמצאה. בנוסף, המחקר משתמש במדד בריאות אובייקטיבי שהוא נדיר יחסית במחקרים מסוג זה. השערת המחקר היא כי במחקר רוחב יתקיים מיתאם חזק בין העוני למצב הבריאותי לעומת מחקר אורך בו הקשר ייחלש בפרספקטיבה של זמן. ממצאי המחקר איששו את השערת המחקר ובנוסף מצאו כי התדרדרות לעוני הינה בעלת השפעה לטווח קצר (לפחות) על הבריאות הנפשית אך לא על הבריאות הגופנית. בנוסף נמצא במחקר רוחב ומחקר אורך כי בריאות נפשית קשורה בצורה חזקה יותר לחסך חומרי מאשר לעוני על בסיס הכנסה. המחקר גם מצא כי קיימים מנגנונים אשר מובילים לבריאות לקויה אצל אנשים ללא אמצעים כלכליים לאורך השנים ואף לאורך תקופת חייהם כולה. לסיכום: ממצאי המחקר איששו את הספרות המחקרית המראה כי קיים קשר ישיר בין המצב הבריאותי לרמה הנמוכה של עושר והכנסה. בנוסף, המחקר ממליץ למקבלי החלטות לאמץ הגדרה רחבה יותר לעוני שלא רק על בסיס הכנסות.

© IGDC

Back to list
#4296# | (ULI)
גישה מקוונת