The role of the hostile-world scenario in predicting physical and mental health outcomes in older adults
Journal Article
Author : Dov Shmotkin;Sharon Avidor;Amit Shrira
Notes: Based on SHARE-Israel Data
Journal of Aging and Health 28 (5) 2015
Pages: 863-889

Journal Article

בני אדם מגבשים עמדות ואמונות ביחס לסיכונים הגופניים והפסיכולוגיים העומדים בפניהם. מושג זה נקרא בספרות Hostile-World Scenario (HWS). למערכת אמונות ועמדות זו נודעת חשיבות ביכולת לבקר ולנבא אחר איומים ממשיים בעתיד. במחקר זה, נבדקו שתי השערות מרכזיות. הראשונה, שהעמדות לגבי איומים בריאותיים, גופניים ופסיכולוגיים בהווה (HWS) ינבאו את מצבם הבריאותי, הגופני והפסיכולוגי של מבוגרים כעבור מספר שנים. ההשערה השנייה היא, שניבוי זה יהיה מדויק יותר עבור קשישים ( 64 ומעלה) לעומת מבוגרים צעירים (50-64). בכדי לבחון את השערותיהם, פנו החוקרים לסקרSHARE הישראלי, אשר מכיל נתוני דיווח עצמי של אלפי מבוגרים (בגילאי 50 ומעלה) אודות מצבם הכלכלי, בריאותי, נפשי חברתי ועוד, עבור שתי נקודות זמן: הגל הראשון (2004-2005), והגל השני (2009-2010). החוקרים אוששו את השערותיהם. ראשית, גם כאשר לוקחים בחשבון את מצבם התפקודי, הבריאותי והנפשי בזמן הגל הראשון, מבוגרים אשר חווים את העולם כעוין יותר (HWS גבוה), סובלים מיותר בעיות בריאותיות, תפקודיות ונפשיות בגל השני לעומת מבוגרים באותו מצב בריאותי אשר חווים את העולם כעוין פחות (HWS נמוך). שנית, אצל מבוגרים בגילאים מתקדמים (64 ומעלה), הקשר בין ה HWS הינו חזק יותר לעומת מבוגרים צעירים (50-64). כלומר, חווית העולם כעוין מנבאת טוב יותר את המצב הבריאותי בעתיד עבור מבוגרים בגילאים מתקדמים לעומת מבוגרים צעירים. לסיכום, בעוד שידוע שהמצב הבריאותי בהווה יכול לנבא את המצב הבריאותי בעתיד, נראה שמעבר לכך, גם לחוויה הסובייקטיבית של המבוגר את העולם כעוין ישנה חשיבות כמנגנון לבקרה וניבוי מצבו הבריאותי בעתיד

© IGDC

ISSN: 0898-2643

Back to list
#5397# | (ULS)
גישה מקוונת