Which category of lifetime adversity accelerates physical impairment among Israeli older adults
Journal Article
Author : Amit Shrira;Yuval Palgi;Ehud Bodner;Dov Shmotkin
Notes: Article from a Special Issue: Antecedents of late life outcomes: the case of Israel. Based on data from SHARE israel.
European Journal of Ageing 13 (4) 2016
Pages: 323–334

Journal Article

ראיות מחקריות ראשוניות מצביעות על קשר בין חשיפה לארועי חיים טראומטיים מצטברים, לבין התדרדרות פיזית מואצת עם הזמן, במיוחד אם קיימת נוכחות של סימפטומים מאפייני דיכאון. מחקרים קודמים הצביעו על כך שחשיפה למגוון רחב של אירועים טראומטיים פוטנציאליים במהלך החיים (להלן 'טראומה מצטברת') מגבירה באופן משמעותי בעיות נפשיות בקרב קשישים. בנוסף, מחקרים קודמים מצאו שקיים קשר בין טראומה מצטברת לבין לקות גופנית בנקודת זמן ספציפית. בנוסף, טראומה מצטברת קשורה גם להתדרדרות גופנית מואצת עם התקדמות הגיל. מחקר זה מתמקד שלוש קטגוריות 'טראומה מצטברת': שכול (בן זוג או הורה), מלחמה וטרור וקורבנות אלימות (פיזית או מינית). שלוש הקטגוריות נמצאו במחקרים קודמים כבעלות קשר למגבלות גופניות. המחקר הנוכחי בודק האם הקטגוריות השונות של טראומה קשורות למגבלות גופניות, והאם הקשר הזה תלוי גם במצב הנפשי שאדם נמצא בו. חדשנות המחקר היא בניתוח השינויים לאורך זמן באמצעות שימוש בבסיס הנתונים SHARE אשר מודד את הנתונים ב-3 נקודות זמן בהפרש של מספר שנים. לצורך ההשוואה, מחקרים קודמים התבססו על נתונים מנקודת זמן אחת, במקביל לאירוע הטראומתי או זמן קצר לאחריו. השערת המחקר היא כי חשיפה לכל אחת מקטגוריות הטראומה קשורה לריבוי מואץ במגבלות גופניות לאורך זמן. בנוסף, המחקר משער כי השפעת טראומה על מגבלות גופניות תהיה חזקה במיוחד כאשר תופיע יחד עם תסמינים דיכאוניים. ממצאי המחקר הראו כי נחקרים שחוו שכול הראו פגיעות גדולה יותר מנחקרים שלא חוו שכול. כמו כן, אלו שחוו מצבי מלחמה וטרור דיווחו על כמות גדולה יותר של מצבים רפואיים כרוניים מאשר הנחקרים שלא נחשפו. בנוסף, בקרב נחקרים שחוו טראומה הקשורה לשכול או למלחמה וטרור הראו ריבוי מהיר יותר לאורך זמן במגבלות גופניות ביחס לנחקרים שלא נחשפו לטראומה דומה. לבסוף, חשיפה לשכול ולמלחמה וטרור מאפשרת לחזות ריבוי מהיר יותר במצבים רפואיים כרוניים ובמגבלות גופניות, במיוחד כאשר החשיפה נבדקה יחד עם רמה קלינית של תסמיני דיכאון. המחקר לא מצא קשר בין חשיפה לתקיפה (פיזית או מינית) למצב רפואי כרוני או מוגבלות גופנית, או לקצב התדרדרות גופנית. ממצא זה בא בסתירה לעדויות מחקריות קודמות בתחום ועל כן יש לקחת אותו בערבון מוגבל. לסיכום: הממצא הנוכחי מרחיב את הידע המדעי בתחום השפעתה של 'טראומה מצטברת' על קשישים ועל 'מסלול' הבריאות הפיסית שלהם, ע"י הוכחת הקשר בין חשיפה לארועי שכול ומלחמה וטרור, לבין קצב התדרדרות גופני מואץ, במיוחד כאשר זה מצטרף לרמה קלינית של תסמיני דיכאון. ברמה הפרקטית, תכניות מניעה והתערבות צריכות לשים דגש מיוחד על אוכלוסיות קשישים בקבוצות הסיכון שצוינו, במיוחד לאור הסיכויים הגבוהים שלהם לחוות תהליך התדרדרות מואצת במצבם הגופני.

© IGDC

ISSN: 1613-9372

Back to list
#5494# | (ULS)
גישה מקוונת