A method for estimating the participation rate of elder care
Journal Article
Author : Dafna Halperin;Ariela Lowenstein;Aviad Tur Siani;Nissim Ben David
Notes: מבוסס על נתוני SHARE ישראל
Theoretical Economics Letters 2016

Journal Article

מחקר זה מתמקד בהערכת שיעור ההשתתפות בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות בני 50 ומעלה במתן טיפול לא פורמאלי לקשישים תוך שימוש בנתוני הגל הראשון והשני של סקר SHARE-ישראל. ארגון הבריאות העולמי מציין כי לאור הזדקנות אוכלוסיית העולם וגדילה בשיעור של אלו המאריכים ימים, הפכו בני 85 ומעלה לקבוצה הגדלה במהירות, כך שהצורך לטיפול בהם מצד קרובי המשפחה הפך לדבר שבשיגרה. מטפלים אלו - בני זוג, ילדים או קרובי משפחה אחרים, מהווים כ-90% מהטיפול הביתי בטווח הארוך הנדרש לקשיש. מטפלים אלו נדרשים לעיתים להתחלת או סיום מתן טיפול מספר פעמים הן למטופל מסוים או למספר מטופלים שונים, עקב פטירתו של המטופל או הזדקקות ראשונה מצד מטופל חדש מקרב המשפחה. חדשנות המחקר היא באימוץ של מודל תיאורטי מתחום הכלכלה הבודק את קצב השינויים ברמת האבטלה בשוק העבודה והתאמתו, כך שיאפשר הערכת שיעור המעורבות באופן פעיל בטיפול סיעודי בקשיש בקרב קבוצות אוכלוסיה שונות בני 50 ומעלה. השערת המחקר היא כי כמות נותני הטיפול ביחס לכמות הקשישים הזקוקים לטיפול סיעודי מבוטא בפונקציה מתמטית מתחום כלכלת עבודה. ממצאי המחקר הראו כי היתכנות להפוך לנותן טיפול סיעודי לקשיש בקרב אנשים בגיל 50 ומעלה גבוה יותר בקרב נשים (18.9%) לעומת בקרב גברים (16.8%). בנוסף, המחקר מצא כי קיים שיעור גבוה מאוד של 69.6% של סיום הטיפול (הפסקת הטיפול) בקשישים בקרב כל הקבוצות שנבדקו, המצביעות על קיום תחלופה גבוהה מאד בקרב המטפלים. עוד נמצא, כי התחלופה גבוהה במיוחד בקרב מטפלים מובטלים (76.2%) ביחס ל 63.4% בקרב מטפלים הנמצאים במעגל העבודה. לסיכום: במחקר זה, לראשונה, נאמד שיעור האוכלוסייה המעורבת בטיפול סיעודי בקשיש בקרב קבוצות אוכלוסיה שונות בני 50 ומעלה תוך שימוש במידע שנלקח מסקר SHARE-ישראל. החוקרים חישבו את סיכויי התחלת והפסקת הטיפול עבור מספר קבוצות באוכלוסייה.

© IGDC

Back to list
#5528# | (ULI)
גישה מקוונת