Childhood conditions and current physical performance among non-institutionalized individuals aged 50+ in Israel
Journal Article
Author : Galit Weinstein
Notes: Article from a Special Issue: Antecedents of late life outcomes: the case of Israel. Based on data from SHARE israel.
European Journal of Ageing 13 (4) 2016
Pages: 335–347

Journal Article

מחקר זה בודק היפותזה הטוענת כי מצב סוציו-אקונומי כפי שנתפס בילדות קשור לתוצאות המדידות העכשוויות של תפקוד פיזי בקרב משתתפי הגל ה- שלישי של סקר SHARE- ישראל, שנתוניו נאספו ב- 2013. מחקרים קודמים הראו כי בדיקות עוצמת לפיתה וקימה מכסא הם אינדיקאטורים טובים לעוצמת חוזק השריר ושל הגפיים העליונות והתחתונות ולכן נמצאו כקשורות במישרין ביכולת לשמר פעילויות יום יומיות בקרב קשישים. בנוסף, המחקרים הראו כי ביצועים במבחני עוצמת לפיתה וקימה מהכיסא בעלי יכולת ניבוי להערכת סיכון לנפילות עתידיות, תחלואה ותמותה. כמו-כן, מחקרים קודמים מצאו כי מצב סוציו-אקונומי נמוך בילדות הוא בעל השלכות על המצב הבריאותי של הנבדק בגיל הבגרות, כולל סיכון להשמנת יתר, מחלות לב, סרטן ותמותה. חדשנות המחקר היא בבחינת הקשר בין המצב הסוציו-אקונומי הנמוך בילדות (כפי שדווח עצמאית על ידי הנבדקים) לבין עוצמת לפיתה וביצועי קימה מהכיסא בקרב מדגם מייצג של אזרחי ישראל בני 50 ומעלה אשר השתתפו בגל השלישי של SHARE - ישראל. השערת המחקר היא כי תנאי חיים ירודים בשלבי החיים הראשוניים קשורים ביכולות ביצוע נמוכות יותר של פעולות פיזיות בגיל העמידה ובגיל הזקנה, ללא קשר למצבו הסוציו-אקונומי העכשווי של הנבדק, מצבו האנתרופומטרי ומדדי הבריאות וסגנון חיים. ממצאי המחקר הראו כי בקרב מבוגרים ישראלים בני 50 ומעלה, תנאים סוציו-אקונומיים טובים יותר בילדות קשורים לביצועים גופניים טובים יותר בגיל העמידה וגיל הזקנה. בנוסף, המחקר הראה כי מספר הספרים שהייתה בבית בילדותו של הנבדק נמצאה כקשורה לביצועים טובים יותר במבחני עוצמת לפיתה וקימה מהכיסא . מגבלות המחקר הן בביסוס מסקנות על מדידה חד פעמית של עוצמת השריר ותפקוד גופני. מגבלה נוספת היא חלקיות המידע הנוגע לחלק ממשתתפי הסקר בנוגע למוצא אתני ומקום לידה בעל פוטנציאל השפעה על תוצאות המחקר. לסיכום: מחקר זה הראה כי בקרב ישראלים בני 50 ומעלה, מצב סוציו-אקונומי נתפס ומספר הספרים שהיו בבית בילדות קשורים בצורה חזקה לאינדיקאטורים העכשוויים של עוצמת שריר ותפקוד גופני. תוצאות אלה מראות את חשיבות ההתמקדות בתנאי מחיה בגיל הצעיר כאחד הגורמים הקובעים את רמת הכוח והתפקוד הגופני בקרב מבוגרים.

© IGDC

ISSN: 1613-9372

Back to list
#5531# | (ULS)
גישה מקוונת