Household debt in midlife and old age: A multinational study
Journal Article
Author : Noah Lewin-Epstein;Moshe Semyonov
Notes: מבוסס על נתוני SHARE ישראל
International Journal of Medical Informatics 2016

Journal Article

מחקר זה בודק שכיחות חובות משקי בית בקרב האוכלוסייה בגיל העמידה ואוכלוסייה קשישה בהקשר של עלייה בתרבות הצריכה, היחלשות רשת הביטחון הסוציאלי ו'דמוקרטיזציה' של האשראי. מחקרים קודמים הראו כי הדור הנוכחי של אנשים מבוגרים בעל היתכנות גבוהה יותר מהדורות הקודמים להיות פעיל בצריכת מוצרים ושרותים תוך שימוש בצורות האשראי השונות, מתוך המטרה לשמר את רמת החיים אליה הורגל. מכאן, כיום האוכלוסייה המבוגרת בעלת סיכוי גבוה יותר להיות בחובות מאשר בעבר. מגמות אלה נמצאות בסתירה למודלים המסורתיים של 'מסלולי חיים' אשר רואים את גיל אמצע החיים כשלב השיא בצבירת החסכונות והמשאבים וגיל הזיקנה כשלב הירידה בהוצאות והישענות על החסכונות. חדשנות המחקר היא בבדיקת שכיחות קיומם של חוב כספי הקשור לצריכה (חוב פיננסי) וחוב משכנתא בגיל העמידה והזיקנה, ואת הקשר ביניהם. בנוסף המחקר בוחן את הקשר בין גובה המשכנתא והחוב הפיננסי תוך שימוש במידע שנלקח מסקר SHAREגל 3 בישראל (גל 5 באירופה). השערת המחקר היא כי משקי בית משלמי משכנתא בעלי סיכוי גבוה יותר מאחרים (בעלי בית ללא משכנתא או ללא בעלות על בית) להחזיק גם בחוב פיננסי. ממצאי המחקר הראו שמשקי בית בעלי משכנתא היו בעלי חוב פיננסי גבוה יותר מאשר משקי בית ללא משכנתא ומאשר משקי בית ללא בעלות על בית, וככלל – ככל שחוב המשכנתא היה גבוה יותר כך, גם החוב הפיננסי היה גבוה יותר. השוואה בין המדינות העלתה שברובן, בעלות על בית ללא משכנתא הייתה קשורה בחוב פיננסי נמוך יותר ביחס לאלו שאינם בעלי בתים, וכן שבעלות על בית עם משכנתא הייתה קשורה בחוב פיננסי גדול יותר ביחס לאלו שאינם בעלי בתים. בנוסף, המחקר מצא כי ישנם הבדלים בין המדינות בסקר מבחינת קיומן של משכנתאות וחובות פיננסיים וגובה החובות הללו. לסיכום: שני תהליכים מקבילים מובילים הגדלת האשראי לטווח קצר. הראשון, עלייה במחירי הדיור במדינות רבות דוחקת משקי בית רבים להיכנס לחובות משכנתא גדולים יותר לטווחי זמן ארוכים יותר. השני, הרחבת תהליך ה'ליברליזציה' של השווקים הפיננסים במדינות רבות המאפשרת לקיחת אשראי לקבוצות אוכלוסייה רבות יותר, חלקן בעלי איתנות פיננסית נמוכה יחסית. הגדלת האשראי לטווח הקצר היא מסוכנת, במיוחד בקרב האוכלוסייה בגיל העמידה והזקנים, שחשופים יותר לאובדן עבודה, להכנסה קבועה או מצטמקת ולהתדרדרות בבריאות.

© IGDC

Back to list
#5551# | (ULI)
גישה מקוונת