Minority population group status and QOL change: the case of older Israelis
Journal Article
מחבר : Noam Damri;Howard Litwin
Notes: Article from a Special Issue: Antecedents of late life outcomes: the case of Israel. Based on data from SHARE israel.
European Journal of Ageing 13 (4) 2016
Pages: 299–309

Journal Article

קבוצת מיעוט היא קבוצה מוחלשת או כזו שסובלת מאי-שוויון בתוך האוכלוסייה בה היא שוכנת. קבוצות מיעוט יכולות להיות מוגדרות על-סמך מוצא אתני, גזע, אוריינטציה לאומית, סטטוס הגירה, ועוני. ישנן עדויות לכך שהשתייכות לקבוצת מיעוט מלווה באיכות החיים נמוכה יותר. איכות חיים מתייחסת לגורמים תפקודיים, רגשיים, חומריים, ובין-אישיים המשפיעים על בריאות, אושר, וביטחון בגיל מאוחר. בישראל, ניתן לחלק את האוכלוסייה לשלוש קבוצות עיקריות: קבוצת הרוב, שמורכבות מיהודים ותיקים, ושתי קבוצת מיעוט גדולות, האחת של ערבים-ישראלים והשנייה עולים מברית המועצות לשעבר. נמצא שבשתי קבוצות המיעוט, אנשים סובלים מתפקוד נמוך יותר בגיל המאוחר, והם נמצאים בסיכון גבוה יותר להידרדרות במחלות. בקרב קבוצות המיעוט, איכות החיים נמוכה יותר ומצבם הרגשי ירוד יותר מקבוצת הרוב. מצבם הכלכלי של ערבים ועולי בריה"מ לשעבר נמוך גם הוא משל היהודים הותיקים. שלוש הקבוצות גם נבדלות באופן שבו מאפייני הרשת החברתית של הפרטים בהן משפיעים על איכות חייהם. לדוגמא, בקרב יהודים ותיקים, מצב משפחתי ותדירות הקשר עם חברים וילדים מנבאים בריאות מדווחת גבוהה יותר, בעוד שבקרב ערבים תדירות הקשר עם שכנים וקבלת עזרה מילדים הם שמנבאים טוב יותר את הבריאות המדווחת. לפיכך, מחקר זה בחן את המנבאים של שינוי באיכות חיים כתלות בקבוצה. המחקר התבסס על נתונים מגל הדגימה השני (2010) והשלישי (2013) בסקר SHARE-ישראל שכלל מבוגרים מעל גיל 50 (סה"כ 1590 משתתפים). איכות חיים נמדדה באמצעות שאלון CASP-19 שבודק תחושת שליטה, אוטונומיה, מימוש-עצמי, והנאה. שינוי באיכות החיים חושב כהפרש בין הציון בשאלון בין שני גלי הדגימה. ניתוחי רגרסיה מצאו ששתי קבוצות המיעוט – ערבים ועולי מבריה"מ לשעבר – סבלו מלכתחילה מרמות נמוכות יותר של איכות חיים, וכן מהידרדרות תלולה יותר עם השנים באיכות חיים. מצב סוציואקונומי והשתתפות בפעילויות חברתיות לוו בעליה באיכות החיים. כמו כן, התברר שגורמים שונים ניבאו שינוי באיכות חיים כתלות בקבוצה. בקרב עולים מבריה"מ לשעבר, תעסוקה הייתה מקושרת עם איכות חיים גבוהה יותר, בעוד שבקרב יהודים ותיקים וערבים קשר זה לא נמצא. לעומת זאת, בקרב ערבים קבלה ומתן של סיוע חומרי לבני משפחה ולקרובים מיתנה את הירידה באיכות החיים עם הזמן. ממצא זה לא הופיע עבור עולים מבריה"מ. לבסוף, בריאות מדווחת נמוכה בקרב יהודים ניבאה ירידה באיכות החיים, בעוד שבקרב ערבים, בריאות מדווחת לקויה הייתה קושרה דווקא לעלייה באיכות חיים.

© IGDC

ISSN: 1613-9372

Back to list
#5564# | (ULS)
גישה מקוונת