Migration and changes in loneliness over a 4-year period: the case of older former Soviet Union immigrants in Israel
Journal Article
Author : Pnina Dolberg;Sharon Shiovitz-Ezra;Liat Ayalon
Notes: Article from a Special Issue: Antecedents of late life outcomes: the case of Israel. Based on data from SHARE israel.
European Journal of Ageing 13 (4) 2016
Pages: 287-297

Journal Article

מחקר זה בודק שינויים בתחושת הבדידות ואת המנבאים הפוטנציאלים שלה בקרב קשישים יהודים ישראלים ותיקים ועולים קשישים שעלו מברה"מ לשעבר לאחר שנת 1989. מחקרים קודמים הגדירו את תחושת הבדידות כתחושה סובייקטיבית לא נעימה המלווה לפער בין מערכות היחסים המצויות והרצויות של הפרט, במונחי כמות ואיכות. המחקרים מצאו כי תחושת הבדידות היא תופעה שכיחה בקרב אוכלוסיית הקשישים וכי היא קשורה לבריאות פיזית ונפשית ירודה, ירידה בפעילות גופנית ותמותה גבוהה יותר. ללא קשר לגיל, הספרות המחקרית מצביעה כי היותך מהגר מעלה את הסיכוי לחוש תחושת בדידות, כאשר השנים הראשונות של ההגירה מאופיינות בניסיון לבנות רשת קשרים חדשה, חיפוש עבודה, בית ורכישת השפה. אתגרים אלו מעמידים את המהגר בסכנה גבוה יותר להופעת בעיות נפשיות אשר קשורות באופן ישיר לתחושת הבדידות והבידוד החברתי. מהגרים קשישים נמצאים בסיכון כפול לחוש בדידות בגלל הגיל ותהליך ההגירה ואכן, מחקרים קודמים הראו כי, מהגרים קשישים נטו לדיווח יתר של תחושת בדידות ביחס לאוכלוסיית הקשישים הותיקה. חדשנות המחקר היא בביצוע מחקר אורך (longitudinally) הבודק את השינויים החלים בתחושת הבדידות לאורך זמן באמצעות השימוש בנתוני סקר- Share ישראל גל שתיים (2009) וגל שלוש (2013). שאלת המחקר היא האם עולים מברה"מ לשעבר יחושו בדידות גדולה יותר לאורך זמן ביחס לקשישים ישראלים ותיקים? בנוסף המחקר בדק איזה גורמים יכולים לנבא שינוי בתחושת הבדידות לאורך זמן. ממצאי המחקר הראו כי בסקר- Share השני (2009) קשישים יוצאי ברה"מ הרגישו בודדים יותר מקשישים ישראלים ותיקים, אך בסקר- Share השלישי (2013) הבדל זה נעלם. כאשר למעשה רמת הבדידות בקרב קשישים יוצאי ברה"מ ירדה בטווח הזמן בין שני סקרי- Share ואצל קשישים ישראלים ותיקים נשארה אותו הדבר. אחד ההסברים האפשריים לתופעה היא כי עם השנים תהליך ההשתלבות הכלכלית והחברתית של אוכלוסיית העולים הקשישים מברה"מ לשעבר השפיע באופן חיובי על הירידה בתחושת הבדידות. ממצא חשוב נוסף קשור לתסמיני דיכאון אשר נמצאו כגורם מנבא החזק ביותר לתחושת הבדידות בקרב הקשישים. המחקר מצא כי ברגע שתסמיני דיכאון ירדו כך גם ירדה תחושת הבדידות בקרב משתתפי הסקר. לסיכום: ממצאי המחקר מראים כי לאורך השנים תחושת הבדידות בקרב עולים מברה"מ יורדת עד שמגיעה לרמה הזהה לאוכלוסיית ישראלים קשישים ותיקים. מגבלות המחקר: המחקר מניח הומוגניות בקרב אוכלוסיית הנבדקים (עולים וישראלים ותיקים), דבר היכול להשפיע על התוצאות לאור ההטרוגניות של כל אחת משתי האוכלוסיות. מגבלה נוספת יכולה לנבוע מהבדלי התרבות בתפיסת תחושת הבדידות בקרב האוכלוסיות השונות.

© IGDC

ISSN: 1613-9372

Back to list
#5594# | (ULS)
גישה מקוונת