מדריכות תעסוקה במוסדות לטיפול ממושך: מאפיינים אישיים ותעסוקתיים וגורמי לחץ הקשורים לתפקיד
כרך מסדרה
מחבר : דפנה הלפרין
גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה מד (1) 2017

כרך מסדרה

רקע מדעי: קרוב ל3% מבני 65+ מאושפזים במוסדות לטיפול ממושך. איכות חייהם מופשעת מהטיפול הרפואי-סיעודי, מפעילויות התעסוקה והפנאי ומיחסי הגומלין עם הצוות. הכשרתם של אנשי הצוות, עמדותיהם ואופי עבודתם משפיעים על אינטראקציה זו. לפני נוהלי משרד הבריאות,יש לספק למאושפזים שירותי ריפוי בעיסוק לשימור יכולת תפקודית ועיסוק משמעותי. שירותי התעסוקה ניתנים על ידי מדאיכות תעסוקה, הכפופות למרפאות בעיסוק. בשל אופי תפקידן והקשר התכוף עם הדיירים הן מהוות גורם המשפיע על איכות הטיפול במוסד. מטרות: בחינת המצב הקיים בישראל, בניית פרופיל של מדריכות התעסוקה, תפקידן ואיתור גורמי לחץ הקשורים לכך. השיטה: סקר חתכי בשיטה כמותית. אוכלוסיית המדגם כללה 149 מדריכות תעסוקה אשר נדגמו באמצעות מדגם נוחות במוסדות לטיפול ממושך לפי אזורים בארץ ולפי גודל המוסד. ממצאים עיקריים: נבנה פרופיל של מדריכות תעסוקה, לפי מאפיינים אישים וההכשרה, מאפייני התעסוקה והתפקיד, ואופן העבודה עם מרפאה בעיסוק. לגבי הגורמים הקשורים לתפקוד נמצא, כי רמת האוטונומיה בתפקיד גבוהה יחסית (3.8 מתוך 5), רמת הקונפליקט, העומס והידע על זקנה פחות מבינונית, ואילו רמות העמימות בתפקיד נמוכה. מסקנות: המצב הנוכחי של ההכשרה לתפקיד מדריכת תעסוקה וההפקדה על עבודה לפי נוהלי משרד הבריאות אינם מספקים. קיימת אי בהירות בנוגע לתפקיד, הגדרותיו וגבולותיו. על מנת לתת טיפול איכותי יותר על מדריכות התעסוקה להתמקצע ולרכוש ידע על זקנה ומיומניות מקצועיות. המלצות לקובעי מדיניות\מקבלי החלטות: ההמלצות מתייחסות לשני היבטים - שיפור במצב הקיים, ושינוי מהותי יותר - הפרדת תחום התעסוקה מתחום הריפוי בעיסוק

© האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

חזרה לרשימה
#7876# | (ULS)
גישה מקוונת