שאלונים למילוי עצמי (Drop-Off)

גל 1 ישראל (4 אירופה) גל 2 ישראל (4 אירופה) גל 3 ישראל (5 אירופה) גל 4 ישראל (6 אירופה)
ערבית ערבית ערבית ערבית
עברית עברית עברית עברית
רוסית רוסית רוסית רוסית
אנגליתשאלונים נוספים - אירופה

שאלון גל 3 (SHARELIFE)

שאלון גל 4 SHARE-EUROPE


כיצד יש לקרוא את שאלון SHARE?

מיספור השאלות

כל פרק בשאלון נמצא בקובץ נתונים בעל אותו שם. לדוגמא – BR הוא שם הפרק שעוסק בהתנהגויות סיכון, ולכן מהווה קידומת לכל השאלות בפרק הזה, וכן הוא שם קובץ הנתונים של התנהגויות סיכון.
מספר השאלה קבוע לאורך כל הגלים. במידה ונוסח השאלה השתנה, השאלה הישנה נמחקת והנוסח החדש מופיע בשאלה חדשה. לדוגמא: בגל השני שאלה AC002 בדקה השתתפות בפעילות פנאי שהמשיב השתתף בהן בחודש האחרון. בגל השלישי (גל 5 אירופה) נוסח השאלה השתנה לפעילויות פנאי שהמשיב השתתף בהן במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, ולכן מספר השאלה השתנה ל-AC035.
במידה וקטגוריות תשובה אפשריות התווספו או ירדו, המספור נשמר זהה בכל הגלים. כפי שניתן לראות בטבלה להלן, בשאלה AC035 קטגוריות התשובה 2 ו-3 ירדו בין הגל השני לשלישי (גלים 2 ו-5 אירופה), ולכן המיספור של אפשרויות התשובה בגל השלישי מתחיל מ-1 וקופץ מייד ל-4. קטגוריות התשובה 10-8 התווספו בגל השלישי ואינן מופיעות בשאלון הגל השני.
ניתן לעקוב אחרי כל השינויים בשאלון לאורך גלי המחקר באמצעות קובץ האקסל שנמצא באתר SHARE (בקישור הזה).

ניתוב השאלון

השאלון ב-SHARE משתנה על פי סוג הראיון – האם מדובר בשאלון ראשון למרואיין או שאלון מעקב, האם מדובר במשיב הראשון או השני במשק הבית והאם מדובר בראיון שבו מסייע נציג של המרואיין. להלן מספר דוגמאות להבדלים כאלה:

  • מרואיין שעונה לראשונה על שאלון SHARE (שאלון Baseline) יישאל מספר שאלות שלא יחזרו בשאלונים הבאים כגון ארץ לידה, השכלה וכדו'. משיב שעונה על שאלון בפעם השנייה יישאל שאלות שבודקות שינוי כגון שינוי במצב משפחתי, ואינן רלוונטיות בשאלון ראשון. בנוסף, חלק מהמידע שסביר שלא השתנה מהשאלון הקודם יופיע מראש בשאלון על מנת לחסוך זמן ראיון (לדוגמא, שם, מגדר ושנת לידה של ילדי המשיב).
  • על מנת להפחית עומס על משיבים, תחומים מסוימים נבדקים ברמת משק הבית, ולא עבור כל משיב בנפרד. לדוגמא, שאלות על הכנסות, צריכה ונכסים פיננסיים נשאלות ברמת משק הבית ורק חבר אחד במשק הבית יענה עליהן ("משיב פיננסי"). במידה והמשיבים במשק הבית מנהלים את עניינים אלו בנפרד אחד מהשני, שניהם יענו על השאלות.
  • במידה ונוכח נציג המסייע בראיון, שאלות מסוימות לא נשאלות.
הבדלים אלו דורשים התאמה של השאלון עבור כל נבדק ועבור כל אפשרויות תשובה. לכן, שאלון SHARE בנוי על התניות – יש שאלות וחלקים בראיון שיופיעו רק תחת תנאי מסוים (לדוגמא, שאלון ראשון למשיב, משיב משק בית וכו'). בעת הריאיון ההתאמה נעשית על ידי המחשב באופן אוטומטי, אך השאלון הכתוב מציג את כל האפשרויות.

התניות אלו מופיעות בשאלון בצורה של קו אנכי. הקו האנכי השמאלי הוא התניה ראשונה, וכל קו שמתווסף מימינו מסמן התניה נוספת. ככל שיש יותר התניות, סביר שפחות אנשים שמקבלים את השאלה ומשיבים עליה. להלן שתי דוגמאות מהשאלון של הגל השני בישראל לאופן שבו יש לקרוא את ההתניות:

בנוסף לשאלות שתלויות בתשובות קודמות, יש מספר התניות שחוזרות על עצמן לאורך השאלון, ומנתבות את השאלות בהתאם לסוג הראיון. להלן פירוט על חלק מהן:

  • MN101_Longitudinal : האם מדובר בראיון עם משיב חדש (0) או עם משיב שענה על שאלון בעבר (1).

  • MN006_NumFamR: האם מדובר במשיב משפחה שעונה על שאלות בנוגע לילדים (1) או לא (0).

  • MN007_NumFinR: האם מדובר במשיב פיננסי שעונה על שאלות בנוגע להכנסות, הוצאות, נכסים פיננסיים וכדומה

  • MN024_NursingHome: האם הראיון מתבצע במשק בית פרטי (1) או במוסד סיעודי (2).

  • Preload: מתייחס למידע שקיים מראיון קודם. לדוגמא, PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive מציין תשובה שהתקבלה בגל הקודם לשאלה האם ההורה הביולוגי עדיין בחיים.

  • mn028_ mn029_ mn030_ mn032_: האם המרואיין אמור לקבל חלקים מיוחדים בראיון (לדוגמא, טביעות דם יבשות, שאלון מורחב על מצוקה חומרית וכדומה). הכללים בנוגע לחלקים מיוחדים אלו מפורטים בקבצי המתודולוגיה של הגל הרלוונטי.

                                                                                                                                                                                                                                             
קישורים שימושיים:

שאלוני סקר SHARE - כל השאלונים מכל הגלים.

Release guide – מדריך מעשי לשימוש בנתוני SHARE. מדריך חדש יוצא בכל שחרור חדש של הנתונים.  

Methodology Volumes – לכל גל קובץ משלו, ניתן למצוא בקבצים הסברים נרחבים על מודולות ושאלות חדשות, כמו גם על נושאים מתודולוגיים שונים.

FAQs  - שאלות נפוצות בנוגע למתודולוגיה, מדגם, מבנה ושימוש בנתונים.

Cross Wave Comparison – קובץ המשווה את כל שאלות הסקר בכל אחד מהגלים.

 Data Resource Profile– מאמר הכולל סקירה כללית על נתוני SHARE
על פי כללי השימוש בנתוני 
SHARE יש לצטט את המאמר בכל פרסום אשר עושה שימוש בנתוני SHARE.


מפתח לסיווג משתנים – Codebook

נתוני SHARE מכילים מידע רב על תחומי חיים שונים של המשיבים, על מנת לסייע למשתמש להתמצא בנתונים הרבים מצ"ב מפתח לסיווג משתנים. המפתח הינו כלי אינטראקטיבי המאפשר למשתמש לסקור את המשתנים השונים הנכללים בסקר ולהבין את מהותם. לפיכך, כלי זה מאפשר למשתמשי SHARE לסקור ולבחור משתנים ביתר קלות, והוא מוגש כאן לטובת ציבור המשתמשים.